سیستم های مبتنی بر RFID

سیستم های مبتنی بر RFID و نحوه عملکرد توسط یک تگ که روی شیشه خودرو جسبانده می شود و یک آنتن برد بلند که در ورودی و خروجی بالای درب نصب می گردد .