سیستم های مبتنی بر پلاک خوان

سیستم مدیریت پارکینگ مجهز به ماژول پلاک خوان و تشخیص پلاک ocr