سیستم هدایتگر پارکینگ

سیستم هدایتگر پارکینگ یا pgs شامل سنسورهای التراسونیک و چراغهای سبز و قرمز