سیستم مدیریت پارکینگ مجتمع تجاری گالریا

اتوماسیون مدیریت پارکینگ شرکت درسا پردازنده پارس نصب شده در مجتمع تجاری گالریا