سیستم مدیریت پارکینگ مجتمع تجاری بام لند

اتوماسیون مدیریت پارکینگ شرکت درسا پردازنده پارس نصب شده در پارکینگ مجتمع تجاری بام لند