دیاگرام سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ

دیاگرام سیستم مدیریت و هدایتگر پارکینگ به شرح زیر می باشد:

دیاگرام ورود پارکینگ

دیاگرام مدیریت ورود به پارکینگدیاگرام مدیریت ورود به پارکینگ

دیاگرام خروج پارکینگ

دیاگرام خروج سیستم مدیریت پارکینگدیاگرام خروج سیستم مدیریت پارکینگ

Error: Contact form not found.

×