نرم افزار پلاکخوان

نرم افزار مدیریت پارکینگ مبتنی بر ماژول پلاکخوان ، تشخیص پلاک خودرو ، OCR، ANPR